Rustbuster SALE, met hoge KORTINGEN

Pak die hoge kortingen mee!

0318 – 613 233

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rustbuster zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rustbuster worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rustbuster ingeschakelde tussenpersonen en/of derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Rustbuster . Rustbuster is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rustbuster dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen / Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Rustbuster zijn vrijblijvend en Rustbuster behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten

3.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en typefouten.

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst, zondermeer retourneren waarna u het geld terug krijgt. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd van de alleen geretourneerde producten. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Voor palletzendingen gelden andere voorwaarden. Zie 4.5. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Rustbuster worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Rustbuster onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Rustbuster zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Rustbuster zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Rustbuster neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien u iets terug stuurt, stuurt u een e-mail naar info@rustbuster.nl onder vermelding van reden waarom u het aangekochte artikel terug wilt zenden. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het factuurnummer.

4.5 Palletzendingen: Indien een bestelling per pallet word verzonden en u kiest ervoor om deze zending te annuleren/retourneren dan zal Rustbuster het factuurbedrag verminderd met de verzendkosten aan u terugbetalen.

4.6 Klachtplicht

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd. 4.7 Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

5. Betalingen

5.1 Betalingen dienen vooraf te hebben plaatsgevonden voordat de/het aangekochte artikel(en) wordt verzonden. Betalen kan van door middel van door de Nederlandse banken aangedragen betaalmogelijkheden, zoals b.v. Ideal, Creditcard of door overmaking op een door Rustbuster aangegeven bankrekeningnummer.

5.2 Bij het produceren van aangepaste samengestelde producten is het van cruciaal belang dat u de ondertekende offerte niet alleen naar ons terugstuurt, maar ook zorgt voor volledige betaling van de openstaande factuur. Deze handeling dient te geschieden via het specifieke bankrekeningnummer dat Rustbuster heeft aangeduid. Op dat moment kunnen wij overgaan tot het doorzetten/plaatsen van uw order bij onze vertrouwde leverancier. Het is noodzakelijk om te benadrukken dat nadat de offerte eenmaal ondertekend en bevestigd is, er geen mogelijkheid meer bestaat om deze terug te sturen of te annuleren. Het is essentieel dat u dit in gedachten houdt op het moment dat u uw bestelling plaatst, zodat alles soepel kan verlopen.

6. Levering

6.1 De door Rustbuster opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Rustbuster verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Rustbuster daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rustbuster de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Rustbuster (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Rustbuster niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Rustbuster .

9.2 De administratie van Rustbuster geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rustbuster in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rustbuster gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rustbuster kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Rustbuster in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rustbuster vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 Rustbuster is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.